Előfizetői szabályzat

PROFI Magazin Előfizetői feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Agrárprint Kft (8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. cégjegyzékszám: 14-09-315541 , adószám: 25817384-2-14 ) profimagazin.hu weboldala által meghirdetett PROFI Magazin előfizetői nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A játék Szervezője a Agrárprint Kft (8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. cégjegyzékszám: 14-09-315541 , adószám: 25817384-2-14 ), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz az előfizetői nyereményjátékban.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 8:1. § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 8:1. § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az Agrárprint Kft. nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A játék leírása

A játékba a Játékos a PROFI magazin előfizetőjeként kerülhet be az előfizetői regisztráció kitöltése után. A nyereményjátékon kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik a http://profimagazin.hu/elofizetes/oldalon regisztráltak az előfizetésre, illetve az Agromash Expo 2018. kiállításon a helyszínen kitöltötték a regisztrációs lapot, továbbá az előfizetés értékét megfizették a szervező Agrárprint Kft számlájára.

Jelen előfizetői akcióban való részvételével a Játékon résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Agrárprint kft. (Szervező) a megadott személyes adatait a nyeremények sorsolása és kézbesítése céljából kezelje. A Szervező a nyerteseket emailben vagy telefonon értesíti, illetve a nyertesek nevét http://profimagazin.hu/ oldalon is  közzé teszi.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2018. január 3 – 2018.március 31. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 23:59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

 • a Játéknál a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos meglétével.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyek egy részét már a Játékra történő jelentkezéskor, a többit pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni.

A nyertes játékos részére a nyeremény igénylésére a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. A szervező a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadása érdekében haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és a nyeremény átadását a nyertes játékos részére a nyeremény igénylésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítja.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

FONTOS SZABÁLY: Egy e-mail címhez tartozó regisztráció csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről regisztrálhat az előfizetői nyereményjátékba.

Ha valaki mégis többször regisztrál, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében.

A Játékos az előfizetői felhívásban a jelen Szabályzatot elfogadja, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremény

Jinma 164Y traktor

Kiskereskedelmi ára: 1 950 000 Ft+Áfa

A nyeremény másra át nem ruházhatók.

A nyeremény semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 

 1. A nyertes kiválasztása, nyertes értesítése

A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra, azon Játékosok között, akik előfizetettek a PROFI Magazinra és annak előfizető díját befizették Szervező számlájára, továbbá adataikat hiánytalanul megadták.

A sorsolás helyszíne:  Agrárprint Kft 8692 Szőlősgyörök, Arany János u.33.

A sorsolás időpontja:2018. április 09.

A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően 2018. április 13-án emailben vagy telefonon értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos privát üzenet elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

A nyeremény kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyek egy részét már a Játékra történő jelentkezéskor, a többit pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.

 

 1. Nyeremény kézbesítése

A nyereményt a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyertesnek. Az átadás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremény mielőbbi kézbesítése érdekében.

A nyeremény országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a tartalék játékos lép a nyertes helyére, amennyiben a szabályzatban meghatározott jogvesztő határidőn belül nyereményét nem veszi át. A tartalék játékos helyére a második tartalék akkor lép, amennyiben a szabályzatban meghatározott jogvesztő határidőn belül a tartalék nyertes sem veszi át nyereményét.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatvédelmi tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Agrárprint Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)– a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Szervező meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)t;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részére átadja.

 

 1. Felelősségkizárás

Az előfizetői regisztrációkor megadott hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében a magyarországi gyártónál vagy az importőrnél érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A pályázatok hiányosságáért (jelentkezéskor megadott név-, címelírás, kevesebb válasz, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, illetve kiegészítésére.

A Szabályzat elérhető http://profimagazin.hu/ webcímen.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@profimagazin.hu  e-mail címre!
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

 

A hozzászólások lezárva.